आजचा कांदा बाजारभाव – पिंपळगाव, लासलगाव, नासिक, पुणे, कोल्हापूर

Spread the love

आजचा (9/10/2020) कांदा बाजारभाव सकाळ सत्र- पिंपळगाव, लासलगाव, उमराणा, पुणे, कोल्हापूर.

बाजार समितीचे नावशेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
पुणेउन्हाळी कांदा70038002250
कोल्हापूरउन्हाळी कांदा100037002900
सटाणाउन्हाळी कांदा110041103250
पिंपळगावउन्हाळी कांदा120048003900
लासलगावउन्हाळी कांदा100042003350
उमराणाउन्हाळी कांदा100050003975
चांदवडउन्हाळी कांदा100041603300
येवलाउन्हाळी कांदा50038003200
कळवणउन्हाळी कांदा120046003600
नामपूरउन्हाळी कांदा100043053200
देवळाउन्हाळी कांदा150036553500
मुंगसेउन्हाळी कांदा100038003250

Related Posts

One thought on “आजचा कांदा बाजारभाव – पिंपळगाव, लासलगाव, नासिक, पुणे, कोल्हापूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *