आज दि.14/10/2020 चे कांदा बाजारभाव लाईव्ह.

Spread the love

आज दि.14/10/2020 चे कांदा बाजारभाव – कृषि उत्पन्न बाजार समिती नासिक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती पिंपळगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती लासलगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती उमराणा, कृषि उत्पन्न बाजार समिती सटाणा, कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे

बाजार समितीचे नावशेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
सटाणाउन्हाळी कांदा150052004300
पिंपळगावउन्हाळी कांदा200053004300
लासलगावउन्हाळी कांदा110048014300
उमराणाउन्हाळी कांदा150055014375
चांदवडउन्हाळी कांदा150050014300
अभोणाउन्हाळी कांदा200059004400
नामपूरउन्हाळी कांदा100049954300
देवळाउन्हाळी कांदा200050104500
साताराउन्हाळी कांदा150045003000

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *