आज दि.15/10/2020 चे कांदा बाजारभाव – पुणे, नासिक, सातारा

Spread the love

आज दि.15/10/2020 चे कांदा बाजारभाव – कृषि उत्पन्न बाजार समिती नासिक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती पिंपळगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती लासलगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती उमराणा, कृषि उत्पन्न बाजार समिती सटाणा, कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे

बाजार समितीचे नावशेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
सटाणाउन्हाळी कांदा110051003900
पिंपळगावउन्हाळी कांदा
लासलगावउन्हाळी कांदा
उमराणाउन्हाळी कांदा150055004410
चांदवडउन्हाळी कांदा150053544500
कळवणउन्हाळी कांदा200055004800
अभोणाउन्हाळी कांदा
नामपूरउन्हाळी कांदा120051054350
देवळाउन्हाळी कांदा250053004800
विंचूरउन्हाळी कांदा100046514150
दिंडोरीउन्हाळी कांदा200055014700
पुणेउन्हाळी कांदा150050003250
साताराउन्हाळी कांदा150045003000

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *