आज दि.20/11/2020 चे कांदा बाजारभाव – नासिक – पुणे

Spread the love

आज दि.20/11/2020 चे कांदा बाजारभाव – कृषि उत्पन्न बाजार समिती नासिक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती पिंपळगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती लासलगाव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती उमराणा, कृषि उत्पन्न बाजार समिती सटाणा, कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे.

बाजार समितीचे नावशेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
पिंपळगावउन्हाळी कांदा300055484221
लासलगावउन्हाळी कांदा100050514400
लासलगावलाल कांदा70250014300
जळगावलाल कांदा200050003500
सोलापूरलाल कांदा150060502200
दिंडोरीउन्हाळी कांदा300055004850
पुणेउन्हाळी कांदा150052003350
कोल्हापूरउन्हाळी कांदा200060004000

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *