कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सटाणा – आज दि.01/10/2020 चे बाजारभाव

Spread the love


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सटाणा – जि.नाशिक

शेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
उन्हाळ कांदा१०००४६००३१५०

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *