कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पिंपळगाव बसवंत – आज दि.01/10/2020 चे बाजारभाव

Spread the love


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पिंपळगाव बसवंत, जि.नाशिक

शेतमालाचे नावकिमान भावकमाल भावसरासरी भाव
उन्हाळ कांदा110056803700

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *